Poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů

Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) poskytuje údaje o území pro účely pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Od ledna 2016 jsou tato data zpřístupňována prostřednictvím volně dostupných mapových služeb Geoportálu a veřejné mapové aplikace Územně analytické podklady. Tyto služby a mapová aplikace umožňují získat okamžitý přehled o aktuálním stavu údajů v libovolném území.

Data pro ÚAP jsou rovněž poskytována formou výdeje digitálních dat ve standardních formátech registrovaným a autorizovaným uživatelům. Poskytování je zajišťováno prostřednictvím výdejního / objednávkového modulu Geoportálu (dále jen „výdejní modul“).

Přístupové údaje do výdejního modulu je možné získat na základě žádosti zaslané z datové schránky pořizovatele ÚAP do datové schránky NPÚ. Žádost musí obsahovat základní kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefon) a pracovní zařazení pověřeného zaměstnance, dále důvod a územní rozsah požadovaných dat.

Pro zaslání žádosti využijte laskavě tohoto formuláře.

Předávaná data ÚAP jsou poskytována pořizovatelům (ve smyslu stavebního zákona) v dále popisované podobě zdarma. Data jsou publikována a poskytována pod licencí Creative Commons BY-SA 4.0 = Uveďte původ – Zachovejte licenci. Ujednání obsahuje údaje o tom, jakým způsobem mají být data citována včetně relevantního časového údaje o extrakci dat z geoportálu.

Licenční ujednání:

Užití těchto poskytovaných dat je možné za podmínek licence Creative Commons BY-SA 4.0, což znamená, že odběratel může dílo kopírovat a dále distribuovat na jakémkoli médiu a v jakémkoli formátu. Odběratel smí dílo upravovat, transformovat či začlenit do vlastního díla pro jakýkoli účel, a to včetně komerčního využití. Povinností odběratele je uvést autorství, poskytnout s dílem odkaz na licenci a vyznačit provedené změny. Toho může odběratel docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval odběratele nebo způsob užití díla odběratelem. Pokud dílo či jeho odvozeniny šíří odběratel dále, musí zachovat licenci. Díla vzniklá s využitím dat a výstupů opatří žadatel a odběratel kromě odkazu na licenci Creative Commons BY-SA 4.0 také doložkou: „datový podklad: Geoportál památkové péče, Národní památkový ústav, https://geoportaltest.npu.cz. Stav dat k: dd.mm.rrrr.“. Relevantní datum je uloženo po extrakci v *.zip archivu v souboru ExtractDataLog.xml v tagu ExtractData date.

Podle vyhlášky č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., (účinnost od 29.1.2018) jde o:

  • sledovaný jev č. 5a: památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
  • sledovaný jev č. 8a: nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma
  • sledovaný jev č. 10: statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny
  • sledovaný jev č. 16: území s archeologickými nálezy

Data sledovaných jevů 5a, 8a a 10 propojují grafickou část dat uloženou v centrální geodatabázi odborných prostorových dat Památkového geografického systému (dále jen „PaGIS“) s atributy evidovanými v ÚSKP prostřednictvím aplikace Památkový katalog. Jsou dostupná formou souborného produktu výdejního modulu „Datové sady pro povinné jevy ÚAP“.

V rámci sledovaného jevu č. 8a jsou data kulturních památek (dále jen „KP“) standardně vydávána pouze jako hlavní definiční body. Data plošného vymezení KP a podrobné bodové identifikace jejich částí nejsou zahrnuta do souborného produktu a jejich výdej lze objednat na Geoportálu pouze formou nestandardní objednávky.

Pro případné informace či dotazy k datům jevů 5a, 8a a 10 z konkrétního zájmového území se prosím obracejte na pracovníky odboru evidence, dokumentace a informací příslušného územního odborného pracoviště NPÚ uvedené v tabulce kontaktů.

Data sledovaného jevu č. 16 propojují grafickou část dat uloženou v geodatabázi Informačního systému o archeologických datech (dále jen „ISAD“) s atributy evidovanými ve Státním archeologickém seznamu (dále jen „SAS“) prostřednictvím aplikací ISAD. Jsou dostupná formou produktu výdejního modulu „Území s archeologickými nálezy - vymezení rozsahu“.

Pro informace či dotazy k datům datům jevu 16 se prosím obracejte na odbor archeologie GnŘ NPÚ (Mgr. Ján Čáni - cani.jan@npu.cz, tel. 257 010 251).

Podrobnější informace o rozsahu poskytovaných údajů, jejich zdrojích a terminologii jsou uvedeny v Pasportu údaje o území (podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Pasport je předáván vždy jako univerzální, souhrnný, obecně za všechny poskytované jevy (vrstvy). S ohledem na odlišné zdroje a strukturu předávaných dat i kontaktní osoby kompetentní poskytnout v případě nutnosti doplňující informace, má pasport 2 verze: pro sledované jevy 5a, 8a a 10, tj. prostorová data ÚSKP, a pro sledovaný jev č. 16, tj. prostorová data SAS.

Žadatelé, kteří nepožadují v objednávce na geoportálu pasport, mohou po registraci data získat obratem, avšak bez záruky správnosti a úplnosti. Pro vydání pasportu (a tedy garantovaných dat) je nutno respektovat tříměsíční zákonnou lhůtu od zadání potvrzení / objednávky, resp. od data podání v případě zaslání žádosti prostřednictvím Elektronické spisové služby.

Objednávkový systém, kterým jsou data poskytována, je podrobně popsán v uživatelské dokumentaci ke Geoportálu a na úvodní stránce výdejního modulu.

Po přihlášení do výdejního modulu má uživatel / pořizovatel ÚAP v sekci Výběr produktu možnost objekt aktuální údaje (poskytované vrstvy) za své správní území. V dostupných produktech najde vedle výše uvedených dvou souborných produktů i dílčí datové sady, z nichž se skládá souborný produkt dat jevů 5a, 8a a 10. Takto může objednat např. pouze Krajinné památkové zóny, pokud potřebuje pouze dílčí aktualizaci dat. V objednávce má dále možnost specifikovat požadovaný formát dat, souřadnicový systém a upřesnit požadované území v mezích v jeho účtu stanoveného územního rozsahu.

Technické dotazy k vlastnímu výdeji dat či obecně službám Geoportálu památkové péče lze posílat na emailovou adresu gis@npu.cz.

Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Úvodní strana Geoportálu NPÚ Prohlášení o přístupnosti Správce GIS Vytvořil VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav